JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Investeringsprogramma

Informatie

Investeringsprogramma Zuidelijke Randstad


Voor een economisch sterke regio

De zuidelijke Randstad staat voor grote ruimtelijk economische opgaven. Het duurzaam versterken van de regio vraagt om investeringen op vier thema’s waar vernieuwing nodig is: Economie, Energie, Verbindingen, en Stad & Omgeving. Daarvoor hebben de publieke partijen in de regio een gezamenlijk programma. Deze website geeft inzicht in projecten die bijdragen aan het versterken van het vestigingsklimaat van de zuidelijke Randstad.

Vernieuwen economie Vernieuwen verbindingen Vernieuwen economie Vernieuwen economie Vernieuwen economie Vernieuwen energie Vernieuwen economie Vernieuwen stad & omgeving


Strategisch overleg over het realiseren van randvoorwaarden voor duurzaam economische ontwikkeling vindt plaats bij de Economic Board Zuid-Holland. Denkkracht, netwerkkracht en lobbykracht worden hier o.a. ingezet op de thema’s als digitale infrastructuur, campussen en fieldlabs, bereikbaarheid en verstedelijking.


Focusprojecten Alle projecten

Vernieuwen verbindingen

Vernieuwen verbindingen

Uitstekende verbindingen in alle modaliteiten (weg, spoor, water, lucht) zowel in onze regio als met het (Europese) achterland zijn en blijven van onverminderd belang. Investeringen in (light)rail hebben hierin een prominente plaats. Naast investeringsruimte zijn voldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande areaal hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast tekent het belang van de ICT infrastructuur in al haar facetten zich steeds sterker af als randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.

Vernieuwen economie

Vernieuwen economie

Digitalisering en verduurzaming van energie-opwekking en efficiënt gebruik van productiesystemen, vervoersketens en dienstverlening hebben een grote positieve impact op de economische bedrijvigheid. Het gaat om vernieuwing én om doorontwikkeling van het bestaande. Omdat deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe economie onderkent en omarmt, ontstaat hier nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle beroepsniveaus. Deze nieuwe banen vragen meer talent met nieuwe skills. Om iedereen de kans te geven mee te doen zijn investeringen nodig in onderwijs, coaching en individuele begeleiding. Cross-sectoraal werken we aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.

Vernieuwen energie

Vernieuwen energie

Met de mainport, slimme logistieke oplossingen bij TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. We verduurzamen stapsgewijs onze energievoorziening (geothermie, zon, wind) en zetten in op efficiënter energieverbruik in industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving.

Vernieuwen stad en omgeving

Vernieuwen stad en omgeving

We vernieuwen stad en omgeving tot een aantrekkelijk en veilig gebied met een goede woon- en leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij goed toegankelijk groen met ruimte voor sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het groen in en om de stad en ontwikkelen onze binnensteden tot nog aantrekkelijker gebieden.

Openen in een nieuw venster
 1. Leiden Stationsgebied
 2. Schieveste Schiedam
 3. Schieoevers Delft
 4. M4H Rotterdam / Schiedam
 5. Van Nelleknoop Rotterdam
 6. Binnenstad Rotterdam
 7. Den Haag Zuidwest
 8. Scheveningen - Internationale Zone Den Haag
 9. Central Innovation District Den Haag
 10. Stadsas Rijswijk
 11. Dordrecht Spoorzone
 12. Entree Zoetermeer
 13. Kralingse Zoom-Stadionpark Rotterdam
 14. Versterken regionale HOV lijnen
 15. Versterken campussen
 16. Verbeteren aansluitingen hoofdwegen
 17. Uitrol Geothermie
 18. Warmtenet Zuid-Holland
 19. Verkeersveiligheid
 20. Verhogen capaciteit centrale spoorlijn
 21. Innovatieve aanpak A15
 22. Oeververbindingen regio Rotterdam
 23. Programma Duurzame Mobiliteit
 24. Metropolitane Fietsroutes
 25. Versterken digitale infrastructuur
 26. Fieldlabinfrastructuur
 27. Corridor Rotterdam – Antwerpen
 28. Opzetten duurzaam energienetwerk